Efterdønninger af reformen mærkes stadig
VALLENSBÆK. Selvom det snart er ti år siden, kommunalreformen trådte i kraft, kan virkningerne af den stadig mærkes. Blandt andet på det specialiserede synsområde i Vallensbæk

Når politikerne samles til deres månedlige møder, skal de ofte forholde sig til rapporter og undersøgelser, der belyser de områder, hvor de lovgiver.
På det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk skulle de lokale politikere således forholde sig til den såkaldte Afrapportering på Socialstyrelsens udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Fare for nedprioritering
Rapporten skal ses i lyset af kommunalreformen, hvor flere kommuner hjemtog nogle af de specialiserede behandlingstilbud fra de tidligere amter. Fordi kommunerne mente, det ville være billigere selv at stå for områderne.
Det har efterfølgende vist sig, at det i flere tilfælde er dyrt for kommunerne at opretholde et højt fagligt niveau, når de selv skal betale for det. Det har medført en frygt for, at der vil ske en afspecialisering af udvalgte områder.
Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevne-nedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.
Det var en rapport på synsområdet, politikerne i Vallensbæk skulle forholde sig til på mødet den 17. februar.
I rapporten hedder det blandt andet:
”Den fortsatte sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser kan blive sikret ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, ved at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden og ved at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Derudover ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud, og gennem opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.”

Mærkes i Vallensbæk
Selvom Vallensbækpolitikerne således ikke direkte har mulighed for at påvirke området, mente Carina Kristensen Berth (DF) alligevel, det var vigtig at have fokus på de problemstillinger, der bliver peget på. Således sagde hun i forbindelse med behandlingen af rapporten:
– En af de mindre heldige effekter af kommunalreformen har været en gradvis afspecialisering af det højt specialiserede område. En række kommuner hjemtog i kølvandet på kommunalreformen institutioner og andre højtspecialiserede tilbud, der tidligere var hjemhørende i amtet. Desværre har en række kommuner efterfølgende, i stedet for at benytte eksisterende tilbud, oprettet egne tilbud af svingende karakter. Fælles for disse nye tilbud har været, at tilbudende ikke har haft samme højtspecialiserede karakterer, som de tidligere amtslige højtspecialiserede tilbud.
Noget der i følge Carina Kristensen Berth (DF) har ført til problemer for nogle borgere, også i Vallensbæk:
– Bevæggrundende hertil har i næsten alle tilfælde været af økonomisk karrakter, idet køberkommunen har fundet prisen hos udbyderkommunen for højt. Dette har afstedkommet klager fra borgerne, og afspecialisering af de højtspecialiserede tilbud, i det det har været vanskeligt at drive tilbudene under hensynstagen til de nye efterspørgelsesmæssige forhold. Også i Vallensbæk har vi oplevet denne situation f.eks. har vi haft en henvendelse fra en familie, der mente, at deres datter skulle tilbydes et forløb på Blindeinstituttet i stedet for det billigere tilbud, der var fundet imellem Ishøj og Vallensbæk.

Den enkeltes behov
Et problem, der i følge Carina Kristensen Berth (DF) også kan mærkes i samarbejdet mellem Vallensbæk og Ishøj:
– Vi har samme udfordring i forhold til Kirkebækskolen, der jo administreres af Ishøj, men er beliggende i Vallensbæk. Det er også et højt specialiseret og dyrt tilbud, hvor køber-kommuner forsøger at finde andre og billigere tilbud. Det er et problem, fordi det ofte er kortsigtet at skaffe et tilbud, der er billigere, men ikke lige så godt som det bedste – i forhold til at hjælpe borgeren bedst muligt med dennes udfordringer. I lyset heraf er det Dansk Folkepartis udgangspunkt, at man i hvert enkelt tilfælde må se på, hvad der bedst hjælper den enkelte borger med vedkommendes konkrete udfordring, og dermed sørger for, at borgeren kan udnytte sine kompetencer bedst muligt til gavn for sig selv og for samfundet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top