Forældretilfredshed med plads til forbedring
VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune har spurgt forældrene, om de er tilfredse. Det er de, men flere punkter bør have fokus

Hvor tilfreds er du med åbningstiderne i dit barns institution? Hvor tilfreds er du med skolens fysiske rammer indendørs? Hvor stor er din samlede tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen?
Disse og en række andre spørgsmål var forældrene til 992 dagtilbudsbørn og 2002 skolebørn inviteret til at svare på i løbet af oktober måned i forbindelse med den tilfredshedsundersøgelse, Rambøll har gennemført for Vallensbæk Kommune.
Med en samlet svarprocent på knap 70 og en lang række, detaljerede spørgsmål, er det en undesøgelse, de lokale politikere læser med stor grundighed, siger Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk:
– Det her en evaluering, som vi tager alvorligt, og vi vil i den grad gøre brug af de svar, som forældrene har givet os. Ellers giver det jo ingen mening, at forældrene og kommunen bruger så mange ressourcer på det.
Ifølge den samlede konklusion er forældrene overordnet set tilfredse med store dele af kommunens tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet. Således hedder det foreksempel i forhold til dagtilbud:
”Næsten 9 ud af 10 af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud.”
På samme måde hedder det om tilfredsheden med skolefritidsordningen:
”72 af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med barnets SFO samlet set, dette svarer til cirka syv ud af ti forældre. ”
En tilbagemelding, der i sagens natur glæder Henrik Rasmussen:
– Det er naturligvis også rart, når forældrene på mange måder er tilfredse med det arbejde, der bliver leveret på området.

Kort tid til indtryk
Dykker man ned i de tre delundersøgelser, dagtilbudsområdet, skoleområdet og skolefritidsordningsområdet folder resultatet sig mere nuanceret ud.
Således er det punkt, hvor forældrene er mest tilfredse med dagtilbudene, nærheden, altså at institutionen ligger tæt på hjemmet. Om det siger Henrik Rasmussen:
– Naturligvis er det vigtigt for forældrene, at der er kort afstand til institutionerne. Det er jo netop tilfældet her i Vallensbæk, hvor afstanden ikke er stor. Jeg tror, det er en af de ting, mennesker, der flytter til Vallensbæk, kigger på.
Lavest tilfredshed blandt forældrene på dagtilbudsområdet er der derimod med den tid, personalet har til barnet.
Et punkt, politikerne vil forholde sig til, siger Henrik Rasmussen:
– Det er et af de punkter, hvor vi skal følge op. Jeg kan ikke lige her og nu give et svar på, hvad problemet er, eller hvad vi kan gøre. Men det vil vi se på.
Dog mener Henrik Rasmussen, at et punkt som dette netop viser et mere grundlæggende problem i forhold til at være institutionsforælder:
– Det er jo reelt set ikke lang tid, man har som forældre til at danne sig et indtryk af, hvordan det er i en institution. Det er ofte i hente- og bringesituationer, hvor der kan være tryk på. Ikke at forældrenes bekymring ikke er reel, men tiden i institutionen som forældre er knap. Derfor handler det meget om kommunikation.

Ser på skoleledelsen
På skoleområdet er 71 procent af forældrene enten meget tilfredse eller tilfredse med barnets skole samlet set. Et tal der er faldet med tre procentpoint fra 2012.
Forældrene er mest tilfredse med personalets indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad og er mindst tilfredse med skolens fysiske rammer indendørs.
Således er 28 procent enten utilfreds eller meget utilfreds med de fysiske skolerammer.
Det kan Henrik Rasmussen sådan set godt forstå:
– Det overrasker mig ikke. Men det er jo også derfor vi bruger så mange millioner på at renovere. Egholmskolen er renoveret, Pilehaveskolen undergår netop nu et kæmpe byggeprojekt og toiletterne renoveres på alle tre skoler. Det er klart, at hvis man oplever fysiske rammer, der ikke er tilfredstillende, så er det frustrerende.
På skoleområdet opridser undersøgelsen også et såkaldt opmærksomhedspunkt, nemlig skoleledelsen. Om det hedder det:
”Der blev i analysen identificeret særligt en udfordring, nemlig spørgsmålet omkring ledelsens evne til at lede skolen, hvilket ligger i området med forbedringspotentiale. Det betyder, at selv et lille fald i tilfredsheden på dette område forventes at have stor negativ indflydelse på den samlede tilfredshed med skolen.”
En bekymring Henrik Rasmussen vil undersøge nærmere:
– Det er et af de spørgsmål, vi må dykke ned i, for jeg ved simpelthen ikke her og nu, hvad det dækker over. Det er vi i sagens natur meget nysgerrige efter at finde ud af. Spørgsmålet er nok lidt bredt og kan derfor dække over flere ting. Det må vi se på.

Altid aktuelt
Ser man på resultatet for de enkelte skoler, kan man i forhold til Egholmskolen få øje på et gammelkendt problem, siger Henrik Rasmussen:
– Forældrene er ikke tilfreds med de trafikale forhold. Sådan har det været i snart 40 år, og det kan jeg godt forstå. Det er jo noget, vi arbejder med lige nu for at gøre det mere sikkert. Men samtidig kommer der jo også mere trafik, ligesom adfærden hos nogle af forældrene kunne være bedre. Så ja, det er et problem, og jeg deler bekymringen.

Skal gennemgås nøjere
Niels Jørgensen fra Venstre mener, at det er en stor undersøgelse, som han vil se nøjere på.
Ved første øjekast er der dog flere interessante ting, for eksempel i forhold til de punkter, hvor der er størst og mindst tilfredshed:
– Lavest tilfredshed er der med den tid, personalet har til barnet. Dette punkt springer så stærkt i øjnene, at det kræver en nøjere gennemgang. Afstandsforhold er en behagelighed, men personalets tid med barnet er af særdeles høj betydning for barnet.
I forhold til tilfredsheden på skoleområdet glæder Niels Jørgensen sig over, at forældrene er tilfredse med personalets evne til at skabe tryghed.
Derimod undrer det ham, at tilfredsheden med de fysiske forhold ikke er større:
– Jeg forstår slet ikke, at forældrene er mindst tilfredse med de fysiske rammer på skolerne. Med mindre det har direkte relation til de ulemper, der har været på grund af ombygning. Jeg er ret sikker på, at tilfredsheden stiger efter endt ombygning, og efter min opfattelse er de fysiske rammer på Vallensbæks skoler i absolut høj standard, ikke mindst set i sammenligning med landets øvrige kommuneskoler.
Og så er der spørgsmålet om ledelsen på skolerne:
– Det har været en svær proces med mange forandringer. Men jeg tror på, at vi ved en samlet indsats bestemt kommer godt i mål. Men det stiller ikke alene krav til ledelsen, men også til medarbejderne. Jeg opfatter vores lærerstab som meget kvalificeret og engageret, men med en ny ledelsesstruktur og filosofi, vil der ske forandringer og det har jeg en tro på, vi får løst ved oplysning og dialog, men skal huske at skolelederne også har en klart afstukket opgave ud fra det politisk vedtagne.

Det giver sig selv
Kenneth Kristensen Berth er medlem af Kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti. Hans overordnede holdning til undersøgelsen er:
-På nogle institutioner går tilfredsheden op, på andre ned. Man kan se, at jo ældre børnene bliver desto mindre deltager forældrene i tilfredshedsundersøgelsen. Der er måske ved at være en vis undersøgelsestræthed blandt borgerne.
Når Kenneth Kristensen Berth ser på undersøgelsens enkelte områder, mener han, at forældrenes tilfredshed med dagtilbudenes nærhed er naturlig og godt:
– Det er forhold, der stort set giver sig selv i Vallensbæk på grund af kommunens lidenhed og det forhold, at vi har udvidet åbningstiderne igen. Det ville da være bedre med størst tilfredshed på det område, der har lavest tilfredshed (Den tid, personalet har til barnet, red.). Institutionernes ledelse må se på, hvad der kan gøres inden for det eksisterende budget, og så må man i øvrigt overveje omprioritering til personaleressourcer.

Skolevej halter
Ser man på skoleområdet, er Kenneth Kristensen Berth glad for den tilfredshed, forældrene har i forhold til tryghed på skolerne:
– Det er selvfølgelig godt at være tryg og glad, så er forudsætningen skabt for, at man kan lære noget. Men det ville være rart med en større tilfredshed.
Ligesom Henrik Rasmussen håber Kenneth Kristensen Berth, at det store fokus på renovering af skolerne vil sætte sig igennem i forældrenes tilfredshed med de fysiske rammer:
– Den nuværende utilfredshed giver god mening, når man ser på, hvad det er for rammer, vi byder børnene, mens der bygges om. Men jeg har da en klar forventning om, at det vil ændre sig.
Og så undrer det ikke Kenneth Kristensen Berth, at forældrene ikke er så tilfredse med ledelsen af skolerne:
– Lederne har fået for mange opgaver, fordi de også er blevet distriktsledere for daginstitutionerne og derfor ikke kan have fuld fokus deres skole. Det sagde vi jo allerede ville blive tilfældet, da ordningen blev indført.
Og så skal der ses på de trafikale forhold ved Egholmskolen, siger Kenneth Kristensen Berth:
– Der er ikke nogen god skolevej til Egholmskolen. Især er afsætningssitutionen kompliceret. Vi tager på næste kommunalbestyrelsesmøde en række initiativer med etablering af kiss-and-ride og ændrede vejforhold syd for skolen, der sammen med ændringen af stationsforpladsen forhåbentlig vil løse problemet.

Socialdemokratiet i Vallensbæk er ikke vendt tilbage på Folkebladets henvendelse
Man kan finde tilfredsundersøgelse her: www.vallensbaek.dk/foraeldretilfredshed

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top