Seniorrådet har stor indflydelse
Varmtvandsbassin.jpg
Seniorrådet har også været hørt i planlægningen af varmtvandsbassinet i Fritidscentret. Foto: Jette Vesterdal
GLOSTRUP. Glostrups kommunalbestyrelse rådfører sig altid med Seniorrådet, inden de træffer beslutninger, som påvirker kommunens seniorer – men faktisk også i mange andre spørgsmål

Til november er der både valg til kommunalbestyrelsen og til Seniorrådet. Lars Thomsen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget, er kandidat til det første, men opfordrer seniorer til at stille op til det andet.
– Vi har et både seriøst og kompetent seniorråd her i Glostrup. Deres rådgivning er en kæmpe hjælp i det politiske arbejde. Seniorrådets arbejde nyder stor respekt i hele kommunalbestyrelsen. Derfor vil jeg gerne opfordre Glostrups mange aktive seniorer til at stille op som kandidat til seniorrådsvalget. Det er et vigtigt arbejde, og det giver stor indflydelse – selvfølgelig med særlig vægt på ældreområdet – men også på mange andre områder. Seniorrådet har for eksempel også sat deres fingeraftryk på den nye multihal på Nordvangskolen. Så rådet favner altså ganske bredt.

Demente og træning
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget og chefen for Center for Sundhed og Velfærd mødes to gange i kvartalet med Seniorrådet.
I den nuværende periode har Seniorrådet fået sæde i ældrecentrenes bruger- og pårørenderåd med observatørstatus. Det har givet Seniorrådet indsigt i forholdene på ældrecentrene, ligesom det har været muligt at videregive Seniorrådets holdning til aktuelle spørgsmål.
Seniorrådet har også haft et frugtbart samarbejde med demenskoordinator Jette Rasmussen om dementes forhold i Glostrup. Samarbejdet har resulteret i en oplysende pjece til de pårørende om mulighederne for demente medborgere, oplyser Seniorrådets formand Preben Thorvig.
– Seniorrådet har haft fokus på den bistand, der ydes til pårørende til demente, alvorligt syge og døende borgere. Den støtte som pårørende yder i den forbindelse er ganske betydende, men betyder ofte at den pårørende glemmer sig selv, så sociale relationer og praktiske ærinder ikke bliver opfyldt. Seniorrådet har fået øget aflastningen af de pårørende i forbindelse med læge- og tandlægebesøg, siger formanden.
Seniorrådet har også arbejdet for en mere effektiv udnyttelse af træningscentret med frivillig træning uden for træningscentrets åbningstid.
– Indsatsen har medvirket til etablering af en afdeling i Fritidscentret med ældrevenlige træningsmaskiner, siger Preben Thorvig.

Nem transport
I forbindelse med ændring af lovgivningen for de opfølgende hjemmebesøg, hvor aldersgrænsen for opsøgende hjemmebesøg blev ændret til +80-årige, var man i forvaltningen ikke opmærksom på pligten til at give de 75-årige tilbud om et afklarende besøg.
Seniorrådets henvendelse til forvaltningen rettede op på dette, så besøgene nu bliver afviklet tilfredsstillende.
I forbindelse med Region Hovedstadens nye hospitalsplan blev Seniorrådet opmærksom på, at transporten til Hvidovre Hospital for Glostrupborgere kunne være ret krævende.
I betragtning af, hvor mange indlagte, der er seniorer, ville det være en belastning for pårørende at skulle fra Glostrup til Hvidovre. Seniorrådet gjorde Social- og Sundhedsudvalget opmærksom på dette forhold. Fra Glostrup Kommune gjorde man Movia opmærksom på problemet. Glostrup blev hørt, og det resulterede i at Movia omlagde et par ruter, så der fremover kommer direkte forbindelse fra Glostrup Station til Hvidovre Hospital.
– Har der været problemer i infrastrukturen omkring dårlige op- og nedkørsler ved vejkryds, problemer med elevatoren på Glostrup Station, dårlig belægning ved stoppesteder eller lignende, så har Center for Miljø- og Teknik være lydhøre og har medvirket til hurtig afhjælpning af problemet, fortæller Preben Thorvig.

Indflydelse på politikken
I forbindelse med udviklingen af nye politiker, for eksempel Kronikerpolitikken og en ny Seniorpolitik har Seniorrådet i modsætning til tidligere haft lejlighed til at fremsætte forslag til nye formuleringer.
Seniorrådet fik også mulighed for en betydelig indflydelse i forbindelse med etableringen af foreningen ”Dalvangens Venner”.
– For mig personligt har det været stærkt motiverende, at der er sket en ændring fra tidligere, hvor Seniorrådet først blev spurgt efter, politikerne havde truffet deres beslutning. Nu høres Seniorrådet så tidligt, at politikerne kan overveje sagen endnu en gang, inden de træffer deres beslutning. Kommunalpolitikere har flere gange understreget, at Seniorrådets høringssvar virkelig bliver læst, og at vore forslag overvejes og tænkes ind i fremtidige ajourføringer af for eksempel kvalitetsstandarder. Jeg oplever, at vi er kommet videre med en reel borgerindflydelse med gensidig respekt af de vilkår som politikere, embedsmænd og Seniorrådet arbejder under. Jeg håber, at denne tendens må videreføres og udbygges med det fremtidige Seniorråd, siger han.

Rådets formål er at…
• rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.
• formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.
• sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.
Om Seniorrådet
• Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre seniorrådet om alle spørgsmål, der vedrører seniorer.
• Seniorrådet består for tiden af seks medlemmer, som er valgt for en fireårig periode, der følger kommunalvalget. Der er altså valg i år.
• Rådet er upolitisk.
• Alle er meget velkomne til at henvende sig til rådets medlemmer, som gerne vil råde og vejlede i almene sager.
• Seniorrådet kan ikke gå ind i personsager.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top