Vi er nået langt med at rette op på udfordringerne
GLOSTRUP. Lene Miller, centerchef for Sundhed og Velfærd, medgiver, at hjemmesygeplejen i Glostrup har været udfordret. Men siger, at der er arbejdet målrettet på at rette op på tingene

I sidste uge kunne Folkebladet fortælle, at Per Sørensen sidste efterår to gange indenfor kort tid har oplevet, at hjemmesygeplejen, der et par gange om ugen hjælper ham med at skifte forbinding på benene, ikke er mødt op.
Desuden kunne Per Sørensen berette, at der i et andet tilfælde er blevet ringet efter ham af en ventende sygeplejerske, til trods for at han havde meddelt, at han ikke var hjemme.
Og så undrede Per Sørensen sig i samme artikel over, at det ofte er nye sygeplejersker, han får besøg af.
Derfor spurgte Folkebladet på forsiden af avisen i sidste uge: En tilfældighed eller et system, der trænger til sygepleje?
I forsøget på at afklare, hvorvidt Per Sørensen blot har været uheldig og ligefrem er et enkeltstående tilfælde, eller om hjemmesygeplejen i Glostrup har større, systematiske udfordringer, har Folkebladet bedt Lene Miller, centerchef i Center for Sundhed og Velfærd forholde sig til analysen Fremtidens Sygepleje, en analyse af Glostrup Kommunens sygepleje. Analysen, udkom i foråret 2016, og er bestilt af Center for Sundhed og velfærd i Glostrup Kommune.

Den situation vi står i
Lene Miller understreger, at hun kun kender den konkrete sag fra Folkebladets beskrivelse. Ligesom hun altid ærgrer sig over, at en borger har haft sådan en oplevelse.
Men på spørgsmålet om, hvorvidt analysen, hvor det i konklusionen blandt andet hedder, at ”data viser, at der tilsyneladende foreligger en udfordring i forhold til tid og ressourcer, som både ledelse og medarbejdere oplever går ud over kvaliteten i sygeplejerskernes arbejde” beskriver de faktiske forhold i hjemmesygeplejen, siger Lene Miller:
– Den giver et retvisende billede af de udfordringer, vi stod overfor.
Dog tilføjer Lene Miller samtidig:
– Fra rapporten var færdig (april 2016, red.) til i dag, er der sket mange ting. Vi har udarbejdet et indsatskatalog, som lægger sig op af et materiale udarbejdet af mange af landets kommuner og Kommunernes Landsforening. På den baggrund har vi lavet et system, hvor vi følger sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder. Ligeledes har vi har arbejdet med kompetenceudvikling i hele organisationen under temaer Den Rehabiliterende Organisation, herunder samarbejdet med lægerne, sygehus og andre aktører der selvfølgelig øger kompleksiteten i arbejdet.
Desuden er hjemmesygeplejen ikke længere, som analysen også opfordrer til, en selvstændig enhed, fortæller Lene Miller:
– i september valgte vi at integrere sygeplejerskerne i vores hjemmepleje og oprette et udredningsteam. Dermed arbejder vi på at skabe helhed og gode koordinerende forløb omkring borgerne, så borgerne ikke falder ned mellem stolene.
En omorganisering, der også har medført en ny ledelsesstruktur:
– Det er så komplekst et område, at vi har erkendt at der skal tæt ledelsesopfølgning på området. Spørger man sygeplejerskerne i dag, vil de sige, de kan mærke forandringen.
Og så bør analysen, siger Lene Miller, ses i relation til en større proces, der arbejdes med:
– Analysen bør desuden forstås i forlængelse af vores målrettede indsats Den Rehabiliterende Organisation, der skal kanalisere indsatser og ressourcer det rigtige sted hen. En proces vi har arbejdet med siden 2015, og som går ud på, at borgerne selv skal spille en aktiv rolle i eget liv. På den måde frigives der også ressourcer til at passe de svageste borgere.

Ikke noget specielt
Analysen peger på en række forhold, der både i Glostrup og i landets øvrige kommuner udfordrer hjemmesygeplejens arbejde. For det første det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne i stadig stigende omfang skal hjælpe borgere, der bliver udskrevet tidligere og tidligere fra hospitalerne. For det andet den ti år gamle kommunalreform. For det tredje en befolkningsudvikling hvor borgerne bliver ældre og ældre.
Hertil kommer, at det, ifølge Lene Miller, er svært at skaffe sygeplejersker, fordi der mangler sygeplejersker. Forhold, der udfordrer Glostrup, men ikke mere end andre kommuner:
– Når jeg taler med andre kommuner, er det noget, andre kommuner også mærker.
Alligevel peger analysen på nogle særlige udfordringer i Glostrup. Således hedder det blandt andet i analysen: ”Inden for rammerne af denne analyse har det ikke været muligt at blive så detaljeret, at vi med sikkerhed kan sige, at normeringen er lav i Glostrup Kommune, men vi kan sige, at der er flere forhold, der peger i denne retning.” Med andre ord er der længere mellem sygeplejerskerne i Glostrup end andre steder.
Dette forhold er der ifølge Lene Miller dog også rettet op på:
– Det var sådan, det var, da analysen blev lavet. Men det er min oplevelse, at mange af de ting, vi har sat i værk, er begyndt at virke. Så hvis det er tilfældet, stiller det øget krav til planlægning, delegering og fokus på den komplekse sygepleje. Desuden er der sket en opnormering på tre sygeplejersker, med midlerne fra værdighedsmilliarden. Derfor oplever sygeplejerskerne også, at der er kommet flere hænder.

Bruges rigtigt
Analysen er udarbejdet på baggrund af datamateriale, journaluddrag og fokusgruppeinterview med såvel sygeplejersker som daværende leder i hjemmesygeplejen.
Ifølge analysen skal journalerne indeholde en helhedsvurdering af borgerens situation. Noget der kun er tilfældet i seks ud af 15 journaler. Hertil kommer, at en del af disse seks tilmed er over et år gamle, hvorfor de skulle være lavet på ny.
Ligeledes er hjemmesygeplejens indsats kun beskrevet i otte ud af 15 tilfælde, noget der ellers, som det hedder i analysen, skal sikre ensartethed i plejeindsatsen.
Til spørgsmålet om hvorvidt man kan tage de mangelfulde journaler som et udtryk for, at sygeplejerskerne har for travlt til passe denne del af arbejdet, siger Lene Miller:
– Det kan det sagtens være. Det, der kan ske, er, at sygeplejerskerne bliver så pressede, at de arbejder punktvis og ikke får skrevet journal. For det, der sker, er, at de passer borgerne først. Så kommer alt det andet bagefter.
Men her er et redskab, der allerede er implementeret på ældrecentrene i Glostrup, også på vej til at gøre indsatsen bedre i hjemmesygeplejen, fortæller Lene Miller:
– På ældrecentrene arbejder man med triagering. Det er et systematisk værktøj til at spotte de dårligste, hvor man giver borgerne forskellige farver, rød, gul, grøn. Det er den vej, vi skal gå også i hjemmesygeplejen, og det kommer her i foråret 2017.
Flere steder i analysen bliver der peget på, at sygeplejerskerne ifølge egen opfattelse er så pressede, at de bruger tiden på opgaver, andre faggrupper kunne løse, og at de dermed ikke har tid til, med udgangspunkt i deres faglighed, at styre det enkelte plejeforløb hos borgerne. En frustration, Lene Miller godt kan forstå:
– Det er rigtigt. Det er det, analysen siger. For det er jo det, sygeplejerskerne skal, de skal lede og fordele sygeplejen, og de skal have tid til at fordybe sig vi vil have sygeplejerskerne for bordenden af de komplekse borgerforløb.

Et råb der bliver hørt
At en borger oplever, at hjemmesygeplejen udebliver, vil Lene Miller ikke udelukke. Faktisk vil det, som hun siger, undre hende, hvis det overhovedet ikke forekom, når hjemmesygeplejen har ca. 300 ugentlige besøg, mange udskrivelser fra hospitalerne og borgere de må prioritere akut. Men at slutte fra en enkel borgers oplevelse over analysen til at hjemmesygeplejen i Glostrup i dag har systematiske udfordringer er at gå for vidt, siger hun:
– I grunden undrer det mig. For er der noget, vi aldrig får klager over, så er det vores sygeplejersker. Vi kan få klager på andre områder, men yderst sjældent på hjemmesygeplejen.
Derfor skal analysen også ses i den længere proces, den er en del af:
– Sygeplejerskerne blev mødt, der hvor de havde det aller værst. Den her analyse er lavet, hvor de står og råber rigtig meget om hjælp, for de kan ikke se sig ud af det. Der er for mange opgaver og for få hænder. De råber om hjælp, og det er også derfor, vi laver den her analyse og har handlet på baggrund af den.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top