Flere nye detaljer om fremtiden for bymidten
persp-af-dæk-over-jernbane.jpg
Sådan forestiller arkitekterne sig, at en overdækning kan komme til at se ud. Foto: Grafik: Glostrup Kommune
GLOSTRUP. I sidste uge vedtog Kommunalbestyrelsen næste skridt i planerne for bymidten. Efter den debat, som planen fra sidste sommer gav, er Kommunalbestyrelsen mere forsigtig, og har besluttet at se mere overordnet på sammenhængen i byen, og inviterer endnu en gang til borgermøde

Overskriften på det 72 siders lange dokument er Strategi for udvikling af Bymidten. Det blev onsdag i sidste uge sendt i høring af en enig Kommunalbestyrelse. Det er et vigtigt næste skridt på vejen mod at lave en samlet plan for, hvordan Glostrup kan udvikle sig over de kommende 30 år.
Den største nyhed i strategien er begrebet delaftale. Borgerne stiftede første gang bekendtskab med ordet lige inden jul, da Kommunalbestyrelsen vedtog en delaftale for området omkring Solvej, Solkrogen, Jernbanevej og Glostrup Torv. Den hedder nu Delaftale 1. Den fik i onsdags selskab af yderligere 17 delaftaler.
De første syv er grundigt beskrevet og står listet som ”udkast til delaftale”. Vi har beskrevet alle syv nærmere her i avisen. De dækker alt fra de overordnede principper for stier i området, til planerne for 1.100 boliger på Godslæssepladsen. De syv er ikke vedtaget endnu, men sendt ud i høring.
– De er godkendt af Kommunalbestyrelsen som oplæg til debat. Det er et godt udgangspunkt at drøfte videre på. Det siger til borgerne: ”Her er overskrifterne for den kommende udvikling, som vi gerne vil drøfte med jer, siger Rasmus Hansen, arkitekt i Glostrup Kommune med ansvar for udviklingen af bymidten.

Overordnet beskrivelse
Disse delaftaler er stadig relativt overordnede beskrivelser af, hvad der skal ske i et område. For eksempel står der i den vedtagne Delaftale 1 om bymidten, at der skal være plads til cirka 70 nye boliger i området, der er afgrænset af Glostrup Shoppingcenter, Hovedvejen, Nyvej og Banegårdspladsen. Men det er ikke nærmere specificeret, hvor der skal være plads til de ekstra 70 boliger.
– Her er vi oppe i helikopterperspektiv og kigge på tingene. På det her niveau er det intentionerne og mulighederne, der skal fastlægges. Detaljerne kommer i næste fase. Hvis vi lavede konkrete skitser for mindre områder uden først af være enige om den store sammenhæng, vil det være at stikke hånden ned i hvepsereden igen, siger Rasmus Hansen.
Han henviser til den debat, som kom efter Kommunalbestyrelsen kort før sommerferien sidste år sendte 27 principper for byudvikling i høring. Med i denne høring var også en visualisering af, hvordan nogle områder kunne udvikles. Da nogle borgere kiggede nærmere på disse visualiseringer, opdagede de, at en realisering ville kræve, at deres huse blev revet ned. Det skabt en del debat, blandt andet her i Folkebladet.
De 72 sider, der blev sendt i høring i onsdags, indeholder derfor næsten udelukkende billeder fra andre steder i verden, der kan tjene som illustration.
– Der er enkelte tegninger, der viser hvordan det kan komme til at se ud i Glostrup, men de er udvalgt, så de primært viser offentlige arealer. Det har været ønsket at holde fokus på mulighederne og ikke vanskelighederne. Når de enkelte projekter skal fastlægges mere detaljeret, vil der blive tale om en tæt dialog med de lokale parter, så forskellige interesser kan tilgodeses bedst muligt. Hensynet til den eksisterende by er en væsentlig del af denne samlede strategi, siger Rasmus Hansen.

Skitseaftaler
De næste ti delaftaler bliver kaldt Delaftale 9 til 18, de er beskrevet som skitser til aftaler. De indeholder kun en meget kort beskrivelse af, hvilket område aftalen dækker, men intet eller meget lidt om, hvad aftalen skal indeholde.
Det er stadig store områder af bymidten, der er med i disse aftaler, som altså ikke er på plads endnu.
Det er for eksempel store områder syd for jernbanen, Glostrup Shoppingcenter og området øst for det, området mellem Sydvestvej og jernbanen og området omkring Glostrup Butikstorv.

28 principper ordnet
Strategien har været undervejs i et stykke tid, hvor der har været holdt borgermøder, der har været plancher i Glostrup Shoppingcenter og Kommunalbestyrelsen har haft interne drøftelser.
Derfor er en del af indholdet også kendt i forvejen. Sidste år kort før sommerferien vedtog Kommunalbestyrelsen 27 principper, der i mellemtiden er blevet til 28 principper. Principperne er de overordnede holdninger til, hvordan byen skal udvikle sig.
De 28 principper er i Strategien blevet sorteret i fem kategorier – en generel og fire, der hver dækker et område, som er farvelagt på et kort. Nogle af områderne overlapper hinanden, og områderne er mere spredt ud end delaftalernes klart definerede kanter.

Begrænset debat
Den nye strategi blev sendt i høring på Kommunalbestyrelsens møde i sidste uge. Inden da har der været lukkede møder, hvor partierne er kommet med deres ønsker, og man er blevet enige om det samlede udspil. Der var derfor begrænset debat på mødet.
Borgmester John Engelhardt (V) lagde ud med at tale om planerne:
– Den strategi, vi har foran os i dag, giver efter min opfattelse et stærkt bud på, hvordan vi kan arbejde med en udvikling af byen, hvor vi både bevarer og styrker de gode ting og fortællingen om Glostrup, og hvor vi også fornyer og fortætter bymidten, der hvor det er muligt og naturligt, sagde han, og slog derefter ned på det, han mener er centralt i strategien:
– Det er fremtidsbilledet af en mere tæt og levende by, der bygges sammen hen over jernbanen. Hvor forbindelserne både på tværs af banen og fra Bymidten ud til kulturelle oplevelser, underholdning og rekreative områder bliver udbygget, så det er let og indbydende at komme rundt til fods og på cykel, sagde han.
Også Palle Laustrup (SF) talte om de punkter, der var vigtige for ham:
– Der bliver i stor grad taget hensyn til miljøet med klimatilpasningsløsninger. Det er med tilfredshed, at der også gives plads til almene boliger og især ungdomsboliger, så vi i fremtiden kan beholde nogle af vores unge i byen, så de ikke flytter til nabobyerne eller til København, sagde han blandt andet.
Lisa Ward (S) var glad for, at det er lykkedes for alle partier at blive enige.
– Vi synes, det er vigtigt med det samarbejde, der har været. Det er rigtig dejligt, at vi alle sammen er repræsenterede i det samlede oplæg, sagde hun.
Flemming Ørhem (DF) ville gerne tage medejerskab for planen.
– DF har været med i det her arbejde fra dag ét. Vi har sat vores tydelige fingeraftryk i de 28 hovedprincipper, der er grundstammen i arbejdet, sagde han.
Der er borgermøde den 26. april.

Delaftale 2:
Banegårdspladsen og jernbanen

Delaftale 2 handler om Banegårdspladsen og arealet hen over jernbanen, som kommunalbestyrelsen håber at kunne udnytte bedre, for at skabe en bedre forbindelse. Den inkluderer posthuset, som der allerede er planer om at rive ned, stationsbygningen og den forreste del af 2G shoppingcentret.
Der er tidligere lavet en aftale om at flytte busserne ned i den vestlige ende af Banegårdspladsen, hvilket vil frigive et areal foran 2G Shopping. Her håber Kommunalbestyrelsen at kunne få bygget, så det naturlige fodgængerniveau kommer op i det, der i dag er 1. sals højde. Det vil svare til niveauet i bymidten, så man kan gå direkte fra Jernbanegade hen over Banegårdspladsen og videre hen over jernbanen uden at skulle op og ned ad trapper.
Overbygningen ønsker Kommunalbestyrelsen så bred som muligt, så der kan bygges egentlige bygninger oven på sporarealet. Bygningerne kan indeholde beboelse eller udadvendte byfunktioner, hvilket kan dække over alt fra butikker til bibliotek. Store dele af arealet skal dog friholdes til rekreative formål.
Derudover håber Kommunalbestyrelsen, at Folketinget vil give penge til en udbygning af Glostrup Station med to nye perroner med i alt fire spor, så regionaltogene igen kan komme til at stoppe på Glostrup Station.
Det er vurderingen, at der er plads til 110 nye boliger i området.

Delaftale 3:
Stier og parkering

Delaftale 3 er en af de tværgående aftaler. Den handler om, hvordan man kommer rundt i bymidten og hvor man kan parkere.
Hovedtanken er, at man skal parkere i udkanten af bymidten og så have en god forbindelse for bløde trafikanter ind til bymidten.
Bilen skal træde i baggrunden til fordel for de bløde trafikanter i selve bymidten, hvilket ifølge Kommunalbestyrelsen er nødvendig for at skabe det attraktive bymiljø.
Det sker ved at udnytte de parkeringspladser, der allerede eksisterer på Højvangsvej, ved Glostrup Shoppingcenter og 2G Shopping samt på parkeringspladsen ved Kærmidevej.
Derudover er der planer om nye parkeringspladser der, hvor tankstationen på hjørnet af Hovedvejen og Søndre Ringvej ligger i dag, en parkeringskonstruktion ovenpå regnvandsbassinet Væveren og parkeringspladser på dele af sporarealet overfor L’oreal bygningen. Derudover har Kommunalbestyrelsen planer om den meget omdiskuterede sti syd for banen. Den blev blandt andet diskuteret i forbindelse med Brøndby Kommunes lokalplan for en eventhal i Priorparken, hvor Flemming Ørhem (DF) mente, at det ville genere beboerne på Søndervangsvej. Det samme skrev en beboer efterfølgende i et læserbrev.

Bløde trafikanter skal i fokus i fremtiden i bymidten, derfor skal der være gode stiforbindelser.
Foto: Jesper Ernst Henriksen

Delaftale 4:
Klimatilpasning

I den historiske gennemgang af, hvordan Glostrup har udviklet sig i 825 år, er der beskrevet, hvordan store dele af det område, vi i dag betragter som bymidten, oprindeligt var en sø og senere en mose, Glosemosen. Flere veje i området har fået navne efter mosen og åen, der gik gennem området.
Det er kommunalbestyrelsens forventning, at der er behov for plads til 40.000 kubikmeter vand i bymidten i tilfælde af kraftigt regnvejr. Lige nu har man Væveren, der har plads til 2.000 kubikmeter. Der er altså behov for 20 gange så meget plads. Præcis hvordan det skal gøres, skal Glostrup Forsyning regne på i de kommende år.
Kommunalbestyrelsen har lagt op til, at regnvandsbassiner ikke bare skal være lukkede tekniske anlæg, men i stedet anlæg, der kan bruges rekreativt, og at vandet tænkes ind i byen i søer og kanaler. Der kan også tænkes i kontrollerede oversvømmelser, hvor vandet ikke gør skade.

Fremtiden for Glostrup Fritidscenter debatteres lige nu. Her er en mulighed for at integrere regnvand i en ny plads, der hvor parkeringspladsen ligger i dag.
Grafik: Glostrup Kommune

Delaftale 5:
Fritidscentret

Som tidligere omtalt her i Folkebladet, er der lige nu en debat i gang om, hvordan fritidscentret skal udvikles i fremtiden. En del af rammerne er sat op, men der er stadig meget, der er op til borgerne. Planen er, at især området, hvor der i dag er parkeringspladser og bane til fjernstyrede biler, skal udnyttes bedre til for eksempel et skate område.
Derudover vil Kommunalbestyrelsen gerne have flere parkeringspladser i området, muligvis et parkeringshus, for eksempel ovenpå Væveren.
Det er forventningen, at der kan være plads til 75 ny boliger i området.

Delaftale 6:
Godslæssepladsen

Et af de centrale områder i kommunalbestyrelsens planer er den tidligere godslæsseplads i forbindelse med stationen. Hvis Glostrup Station skal udvides med nye fjerntogsperroner, kommer de til at tage lidt af pladsen, men der vil stadig være masser af plads tilbage. Her forventer kommunalbestyrelsen, at der skal være plads til 1.100 boliger. De skal bygges i fire til seks etager, men kan enkelte steder være ”væsentligt højere”.
Derudover er arealerne mellem jernbanen og Banemarksvej og vest for Søndre Ringvej også med i planerne. Den nordlige side af Banemarksvej er faktisk en del af Glostrup Kommune. Her er der lige nu lagerhaller, som kommunen forventer bliver ledige i løbet af de kommende år. Her skal der også bygges nyt, med hensyn til villaerne på den anden side af Banemarksvej.

Godslæssepladsen er det område, hvor der er de største muligheder. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Delaftale 7:
Rådhusparken

Rådhusparken er i denne sammenhæng meget bredt defineret. Det er hele området fra Sydvestvej og op til og med kirkegården, og hele vejen fra Nyvej til og med biografen. Området ved Dalle Valle er også med her.
Planen er at få mere aktivitet og ophold i området, i stedet for, at det er et sted, man går igennem. Det kan man gøre ved at få foreningslivet til at bruge parken mere, eller for eksempel etablere legeplads, boldbaner, byhaver eller få cafeer og restauranter til at etablere sig i området.
Det er også planen at rive biblioteket, Ungdomscentret og Bygning Syd med Teknisk Forvaltning ned, og i stedet bygge randbebygning rundt om parken.
Det er forventningen, at der kan blive plads til 90 yderligere boliger i området.

Teknisk Forvaltnings bygning skal formentlig rives ned.
Foto: Jesper Ernst Henriksen

Delaftale 8:
Vejene

Delaftale otte er en af de tværgående aftaler og handler om vejene. Her er primært tale om Hovedvejen, Nyvej, Banegårdspladsen og Banegårdsvej. De skal udvikles for at underbygge et mere aktivt bymiljø. Vejbanerne skal ikke være bredere end højest nødvendigt og vejarealerne skal være mere imødekommende, end de er i dag, mener Kommunalbestyrelsen. I planen skriver de, at det kræver en langsigtet indsats, for at byens aktiviteter igen kan vinde fodfæste langs vejene.

Hovedvejen er stadig for kedelig, mener Kommunalbestyrelsen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

1 kommentar om “Flere nye detaljer om fremtiden for bymidten”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top